Til forsiden
Billede 7Billede 2Billede 14Billede 4Billede 13Billede 3Billede 18Billede 16Billede 11Billede 8Billede 20billede 12Billede 1Billede 10Billede 17Billede 5Billede 19Billede 6Billede 15

Sprøjtesyn

Lovpligtigt sprøjtesyn

 

Inden udgangen af 2016 skal alt sprøjteudstyr i erhvervsmæssig brug have været til syn første gang. Du skal derfor være opmærksom på, at din sprøjte skal synes inden for denne periode, medmindre du har investeret i en ny sprøjte efter 1. januar 2014, hvor fristen er 5 år efter anskaffelsesdato. 

Syn af sprøjter handler om bæredygtig anvendelse af pesticider. Ved et sprøjtesyn bliver sprøjten tjekket og undersøgt, så den fungerer optimalt og doserer plantebeskyttelsesmidlerne ensartet og korrekt. 

John Madsen a/s er godkendt som synsvirksomhed og kan derfor foretage syn af din sprøjte - enten på din adresse på vores værksted. 

For at synene kan forløbe jævnt over de kommende år, er der indført en indfasningsordning for tågesprøjter og marksprøjter. Tidspunktet, for hvornår virksomhedens sprøjter skal være synet, er inddelt påbaggrund af endetallet i dit CVR-nummer:

Endetal
CVR-nr.

 Tidsfrist

0, 1, 2

Sprøjterne skal være synet senest 26. november 2014

3, 4, 5, 6

Sprøjterne skal være synet senest 26. november 2015

7, 8, 9

Sprøjterne skal være synet senest 26. november 2016

Væksthussprøjter, såsom bomsprøjter og kærresprøjter er ikke med i denne indfasningsordning. Syn af sådanne væksthussprøjter forventes først at kunne blive foretaget i 2015, da der endnu ikke er etableret internationale standarder for et sådant syn. Men alle denne type sprøjter skal også være synet senest i november 2016. 

Kontakt os for nærmere information eller for at bestille tid til syn af din sprøjte. 

Med venlig hilsen 
John Madsen a/s 

 Værkstederne

Ting, der skal være i orden inden syn 

1. Generelt Sprøjten skal være rengjort. Tank skal være fyldt halvt op med vand. Alle dyser og filtre skal være rengjorte. 

2. Kraftoverføringsdele Til beskyttelse af sprøjteføreren skal afskærmningen af kraftudtag og kraftindtag være monteret og i god stand. Beskyttelsesudstyr samt bevægelige og roterende kraftoverføringsdele skal kunne fungere uhindret. 

3. Pumpe Pumpens kapacitet skal være tilpasset udstyret, og pumpen skal fungere korrekt til sikring af stabil og pålidelig sprøjtehastighed. Pumpen skal være tæt.

4. Tank til sprøjtevæske Sprøjtetanke, herunder indikator for tankindhold, påfyldningsudstyr, sier og filtre, tømnings- og rensningsanordninger og blandingsudstyr, skal fungere på en måde, der minimerer udslip, ujævn koncentrationsfordeling, eksponering af sprøjteføreren og restindhold af sprøjtevæske. 

5. Målesystemer samt styre- og reguleringssystemer Alle anordninger til måling, åbning og lukning og indstilling af tryk eller ydelse skal være behørigt kalibreret og fungere korrekt samt være uden utætheder. 

6. Rør og slanger Rør og slanger skal være i god stand, så forstyrrelser i væskestrømmen eller udslip som følge af lækager undgås. Der må ikke være udsivning fra rør eller slanger, når systemet drives med det højst mulige tryk.

7. Filtrering For at undgå turbulens og ujævnheder i spredebilledet skal filtrene være i god stand. Filtrenes hulstørrelse skal svare til størrelsen af de dyser, der er monteret på sprøjten. 

8. Sprøjtebom Sprøjtebommen skal være i god stand og stabil i alle retninger. Fastgørelses- og justeringssystemer og anordninger til svingningsdæmpning og hældningskompensation skal fungere korrekt. 

9. Dyser Dyser skal fungere korrekt, så drypning ikke forekommer, når sprøjtningen indstilles. For at sikre et jævnt spredebillede må ydelsen fra den enkelte dyse ikke afvige betydeligt fra oplysningerne i de af fabrikanten leverede ydelsestabeller. 

10. Væskefordeling Sprøjtevæsken skal fordeles jævnt i målområdet. Den jævne fordeling skal sikres både til siderne og lodret (ved behandling af højtvoksende afgrøder).